Heeft u vragen of hulp nodig?

  • 25 jaar ervaring
  • Opleiding op locatie
  • Al v.a. € 99,- per deelnemer
  • Ruime keuze trainingen

NEN 3140 en Arbo wet , waar moet je aan voldoen?

De Arbowet is een raamwet en geeft daarom alleen de kaders aan waarbinnen gehandeld moet worden door werkgevers en werknemers.


In deze wet zijn artikelen 3, 5 en 8 de reden om invulling te geven binnen je organisatie aan de NEN 3140. Daarnaast zijn er ook nog specifieke voorschriften opgenomen in het Arbeidsomstandighedenbestluit, artikel 3.4 en 3.5.

Waar moet je nu precies aan voldoen?

Artikel 3 van de Arbowet
is opgenomen dat de werkgever zorgt voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers en voert om deze reden een beleid dat gericht is op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. Dus gericht sturen op veilige werkzaamheden. Eveneens moet de werkgever voor een goede verdeling zorgen van bevoegdheden en verantwoordelijkheden en dat de medewerkers bekwaam zijn. Dus weet wat je mag en moet doen, maar vooral ook hoe!

In artikel 5 
van de wet staat dat de werkgever over een schriftelijke inventarisatie en evaluatie moet beschikken van de risico’s die (elektrotechnische) arbeid met zich mee brengt. De zogenaamde RI&E, risicoinventarisatie & -evaluatie. Deze RI&E moet ook aangeven welke maatregelen moeten worden getroffen op welke termijn, om de mogelijke risico’s zoveel mogelijk te beperken. Hierbij moet in eerste instantie ingezet worden op bronbestrijding. Dus het wegnemen van het gevaar. Wanneer dat niet kan, zijn beperkende of beschermende maatregelen toegestaan. Je moet dan denken aan persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s), afzettingen en aangepast gereedschap.

Artikel 8
 van de wet bepaald dat werknemers doeltreffend ingelicht zijn over het werk dat moet worden uitgevoerd. Daarbij uiteraard uitgelicht de verbonden risico’s en welke maatregelen daartegen getroffen moeten worden. Gerichte instructie gegeven door de werkgever hoort hierbij.

Dan kennen we ook nog artikel 3.4.
Deze is gericht op elektrische installaties. Van deze installaties wordt verwacht dat zij zodanig ontworpen, ingericht, aangelegd, onderhouden en gekenmerkt zijn, dat een veilig gebruik van elektriciteit zo goed mogelijk is gewaarborgd. Wanneer noodzakelijk, moeten hiervoor de nodige voorzieningen en beschermingsmaatregelen aangebracht worden. Daarbij wordt verwacht dat er rekening wordt gehouden met bijzondere eisen die kunnen voortkomen uit de wijze van het gebruik, de gebruiksomstandigheden, de te verwachten uitwendige invloeden en onderhoudswerkzaamheden.
Daarnaast moeten in een elektrische installatie doeltreffende maatregelen genomen zijn tegen het gevaar van brand, ontploffing, directe en indirecte aanraking en te dichte nadering. Van iedere elektrische installatie van redelijke omvang moeten duidelijke, steeds bijgewerkte schema’s beschikbaar zijn. Uiteraard ook alle overige gegevens die nodig zijn voor een veilig gebruik van de elektrische installatie.

Als laatste artikel 3.5.
In dit artikel staat over elektrotechnische, bedienings- en andere werkzaamheden aan of nabij een elektrische installatie. Elektrotechnische werkzaamheden en bedieningswerkzaamheden die gevaren kunnen opleveren, moeten door deskundige, voldoend onderrichte en daartoe bevoegde werknemers worden uitgevoerd.
De volledige tekst van deze artikelen uit het arbeidsomstandighedenbesluit kun je hier nalezen.
Winkelmand
There are no products in the cart!
Continue Shopping
0