· 

NEN 3140 Opleiding volgen welke? VOP of VP?

Welke opleiding moet ik volgen?

 

Bij elektrische risico’s spreekt artikel 3.5 van het Arbobesluit over dat deze alleen mogen worden uitgevoerd door bevoegde medewerkers. Wat betekent nu bevoegd? De NEN 3140 spreekt over dat de medewerkers moeten zijn geïnstrueerd over: 

 

 1. De veiligheidsrisico’s van het werk;
 2. De veiligheidseisen aan het werk;
 3. De veiligheidsregels;
 4. De bedrijfsvoorschriften. 

 

Aanwijzingen NEN 3140

De NEN 3140 eist dat alle medewerkers welke elektrische risico’s lopen schriftelijk worden aangewezen. Dit geldt ook voor ingeleende of ingehuurde medewerkers welke onder leiding van de organisatie werken (uitzendkrachten, stagiairs, etc.). De volgende niveaus van aanwijzingen worden onderscheiden:

 

 • Voldoende Onderricht Persoon NEN 3140 (VOP );
 • Vakbekwaam Persoon NEN 3140 (VP );
 • Werk-Verantwoordelijke NEN 3140 (WV );
 • Installatie-Verantwoordelijke NEN 3140 (IV ).

  

In een dergelijke aanwijzing wordt concreet beschreven tot welke werkzaamheden een persoon bevoegd is. Dit wordt bepaald op basis van kennis en kunde van de medewerker. 

 

Voldoende onderricht persoon NEN 3140

 

Een voldoend onderricht persoon (VOP-er) is werknemer die niet over een elektrotechnische vooropleiding beschikt.  VOP-ers zijn opgeleide personen die vanwege een effectieve bedrijfsvoering bevoegd zijn voor een aantal eenvoudige elektrotechnische taken.

 

Hierbij valt te denken aan magazijnmeesters die elektrische handgereedschappen keuren, gebouwbeheerders die smeltveiligheden vervangen, etc. 

 

Een VOP-er is op de hoogte van de mogelijke elektrische risico’s en is in staat deze te voorkomen bij de door hem uitgevoerde werkzaamheden. 

 

Omdat een brede kennis van elektrische risico’s ontbreekt, is het noodzakelijk de werkzaamheden en omstandigheden waaronder deze mogen worden uitgevoerd, zorgvuldig te omschrijven in de aanwijzingsverklaring. 

 

De instructie van VOP-ers kan plaatsvinden door de werkverantwoordelijke of een vakbekwaam persoon.

 

Voorbeelden van werkzaamheden die door voldoend onderrichte personen kunnen worden uitgevoerd zijn:

 

Het vervangen van lampen;

Het spanningsloos maken voor werkzaamheden en het opnieuw inschakelen na werkzaamheden van elektromotoren;

Het aan- en afkoppelen van standaard elektromotoren;

Het monteren van contactstoppen aan leidingen;

Het vervangen van wandcontactdozen en lichtschakelaars;

Het aansluiten van verlichtingsarmaturen op aanwezige leidingen;

Het keuren van elektrische arbeidsmiddelen;

Het aanbrengen en verwijderen van smeltveiligheden met meestal een beperking voor mespatronen;

etc.

  

Vakbekwaam persoon NEN 3140

 

Een vakbekwaam persoon (ook wel VP-er genoemd) is iemand (meestal een monteur) die zelfstandig of in teamverband elektrotechnische werkzaamheden uitvoert.

 

De VP-er beschikt over een elektrotechnische vooropleiding op WEB-niveau 2 (Wet educatie en beroepsonderwijs). De VP-er wordt aangestuurd door een werkverantwoordelijke.

 

Voor bepaalde werkzaamheden heeft hij geen werkopdracht nodig, maar kan hij volledig zelfstandig opereren. Deze werkzaamheden zijn dan in zijn aanwijzing als vakbekwaam persoon vastgelegd. Dit geldt niet voor het werken aan een onder spanning zijnde installatie. Hiervoor is te allen tijde een schriftelijke opdracht van de werkverantwoordelijke nodig, alsmede een aparte opleiding. Elektrotechnische werkzaamheden, waaronder het inspecteren van installaties vallen onder de competentie van de VP-er.

 

 

 

 

Certificaat behalen voor de NEN 3140 VOP of VP opleiding?  

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.

vop

 

Een voldoend onderricht persoon behoeft geen elektrotechnische vakopleiding te hebben genoten en heeft veelal weinig of geen praktijkervaring. Wel moet hij/zij op de hoogte zijn van de gevaren die bestaan bij het verrichten van werkzaamheden in de omgeving van onder spanning staande

delen en weten wat ze moeten doen of laten om deze gevaren te voorkomen.

 

Bevoegdheden van de voldoend onderrichte personen

Voldoend onderrichte personen van 18 jaar of ouder mogen wel

elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in installaties, uitsluitend in

opdracht van een werkverantwoordelijke / installatieverantwoordelijke.

 

 

 

vp

Een vakbekwaam persoon wordt door de werkgever, of namens de werkgever door de werkverantwoordelijke aangewezen.

 

Deze aanwijzing geschiedt schriftelijk.

 

De opleiding en ervaring van een vakbekwaam persoon moeten ten minste bestaan uit: een voltooide lagere elektro-technische vakopleiding in de energietechniek, of vergelijkbaar niveau.

 

en voldoende ervaring op dat vakgebied , voldoende vaardigheid voor het

hanteren van gereedschappen en het verwerken van materialen.

 

Ook dient de kennis van gereedschappen en materialen aanwezig te zijn.voldoende kennis van de geldende

veiligheidsvoorschriften en veiligheidsbepalingen.

 

Bevoegdheden van vakbekwame personen

zijn;

 

bevoegd voor het uitvoeren van alle elektrotechnische

werkzaamheden en bedieningshandelingen

 

Het zelfstandig nemen van

veiligheidsmaatregelen in installaties.

wv

 

De werkverantwoordelijke is verantwoordelijk voor:

 

 1. De uitvoering van de werkzaamheden
 2. Het instrueren van degenen die aan de werkzaamheden deelnemen
 3. Het indien nodig coördineren van werkzaamheden
 4. Afstemming met de installatieverantwoorde-lijke voor aanvang en indien nodig tijdens de werkzaamheden
 5. Het onderzoeken van de werkplekhet verlenen van toestemming voor het beginnen van de werkzaamheden
 6. Indien nodig toezicht houdenhet melden dat de werkzaamheden zijn afgerond en dat de installatie gereed is voor weder inschakelen.

Vanuit de NEN-EN 50110-1 en de NEN 3140 kunnen de werkverantwoordelijke

alsmede de installatie-verantwoordelijke als één persoon gezien worden, maar een bedrijf kan er ook voor kiezen om twee personen aan te wijzen, te weten één als

werkverantwoordelijke en één installatieverantwoordelijke.


Reactie schrijven

Commentaren: 0